Home Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

Delavnica "Načrtujmo Kras v pravi smeri"

V četrtek, 20/6/2013 je na sedežu Občine Sežana potekala druga delavnica z naslovom »Načrtujmo Kras v pravi smeri«.

 

Delavnica, h kateri so bili povabljeni različni deležniki z območja Krasa, je bila organizirana z namenom predstavitve in obravnave strateških dokumentov (Celovitega strateškega načrta za prostorski razvoj Krasa ter Smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu), ki nastajata v sodelovanju zunanjega izvajalca (Ljubljanski urbanistični zavod) s kraškimi Občinami in drugimi predstavniki partnerjev projekta KRAS-CARSO, z resornimi ministrstvi in ključnimi strokovnimi institucijami z območja matičnega Krasa na osnovi predhodno izvedene analize obstoječega stanja, povzete v Študiji o prostorskem načrtovanju na Krasu. Le-ta je bila skupaj s Študijo o okoljskih in naravnih značilnostih Krasa predstavljena in obravnavana na prvi istoimenski delavnici junija lanskega leta, katere so se prav tako udeležili različni deležniki z območja Krasa.

Tokratna delavnica je poleg uvodne predstavitve zasnove prostorskega razvoja, obravnavane v okviru Celovitega strateškega načrta za prostorski razvoj Krasa, vključevala podrobnejšo predstavitev razvojnih prioritet Krasa z vodeno razpravo med udeleženci delavnice in zunanjim pripravljavcem omenjenih dokumentov.

Cilj projekta je namreč oblikovati tako vizijo ter strateške usmeritve za uresničevanje izpostavljenih prioritet, ki bodo zagotavljale trajnostni in celostni razvoj kraškega prostora s poudarkom na medobčinskem in čezmejnem sodelovanju ter sodelovanju s sosednjimi območji, zaradi česar je sodelovanje različnih interesnih skupin ključnega pomena.

V okviru razprave na temo prve prioritete »Policentrični razvoj naselij, krepitev infrastrukture in izboljšanje mobilnosti« je bilo govora o funkcijski opremljenosti naselij (opremljanje s stanovanji, oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, družbeno in komunalno infrastrukturo) glede na njihovo hierarhično razvrstitev, o sistemu gospodarskih con na osnovi medobčinskega planiranja le-teh, o poseganju v kraški prostor z umeščanjem drugih velikih objektov (infrastrukturni koridorji ipd.) ter o izboljšanju mobilnosti s krepitvijo javnega potniškega prometa.

V okviru druge prioritete »Ohranjanje in promocija kulturne dediščine, varovanje narave in razvoj turizma« je bil poudarek na ohranjanju prepoznavnosti Krasa skozi varstvo narave ter obnovo obstoječega stavbnega fonda (objekti kulturne dediščine, stanovanjski in gospodarski objekti) in kulturnih prvin (suhi zidovi, kali, lokve itd.). V okviru te prioritete je bil Kras izpostavljen tudi kot turistična destinacija, v prid katere bi bilo potrebno vzpostaviti krovno organizacijo, ki bi skrbela za njegovo promocijo.

V okviru razprave na temo tretje prioritete »Razvoj primarnih dejavnosti, vzdržna in učinkovita raba naravnih virov in preprečevanje negativnih vplivov podnebnih sprememb« je bilo izpostavljeno kmetijstvo kot ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog. V tej zvezi je bila izpostavljena problematika vezana na umeščanje kmetijskih objektov v odprti prostor, čigar zaviranje onemogoča razvoj živinoreje na Krasu. V okviru obravnave energetske oskrbe Krasa na osnovi obnovljivih virov energije je bilo umeščanje vetrne in sončne infrastrukture v kraško krajino opredeljeno kot manj primerno oz. neprimerno.

Razprava, ki je služila pridobivanju mnenj in predlogov, podanih s strani predstavnikov različnih ciljnih skupin in interesov, je pomenila pomemben korak za končno pripravo Celovitega strateškega načrta za prostorski razvoj Krasa ter Smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu, saj je le na osnovi tovrstnega pristopa mogoče oblikovati dolgoročno prostorsko-razvojno strategijo ter ukrepe za njeno uresničitev.

delavnica-20.6.2013 9 

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."