Home Večnamenski center France Prešeren v Boljuncu slavnostno odprt

Večnamenski center France Prešeren v Boljuncu slavnostno odprt

V petek, 26.10.2012 je v Boljuncu, pod roko Občine Dolina, enega izmed sedemnajstih partnerjev strateškega projekta KRAS-CARSO*, potekalo slavnostno odprtje obnovljenega večnamenskega centra France Prešeren. 

Obnovitvena dela večnamenskega centra so v glavnem sad uskladitve dveh projektnih faz, ki sta predvidevali ureditev prostorov za glavnim odrom in prenovo glavne dvorane. Glavni cilj projekta je stremel k preureditvi obstoječega gledališča v večnamenski moderni center, ki bo služil raznoraznim aktivnostim, od kulturnih prireditev do posvetov in konferenc na mednarodni ravni s sodobnim sistemom tolmačenja. Prva faza je bila realizirana v okviru aktivnosti strateškega projekta KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, druga faza pa je bila izvedena s sredstvi italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance.

Skupna vrednost investicije je znašala 282.500 €, pri čemer je vrednost prve faze znašala 117.500 €, vrednost druge pa 165.000 €.

Izdelava projekta ter kasnejši nadzor del sta bila na osnovi javnega razpisa oddana pisarni ARTES iz Krmina, ki je pod vodstvom arhitektov Barbare Franco in Marcella Fiscellija pripravila obsežnejšo študijo za ureditev in prilagoditev celotnega centra v Boljuncu.

Izvedbeni projekt prve faze je bil sprejet na seji občinskega odbora z dne 5. avgusta 2010, druge faze pa na seji z dne 10. oktobra 2011.

Na začetku leta 2011 se je začel postopek javnega naročila za oddajo del. Vodja občinskega oddelka za gradbene investicije in okolje, ki je bil hkrati odgovorna oseba za celoten postopek, Mitja Lovriha je sestavil javni razpis za izbiro izvajalca na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. To merilo omogoča, da se pri izbiri izvajalca ne upošteva le najcenejša ponudba, ampak se daje možnost podjetjem, da ponudijo tudi druge dodatne usluge, dela ali storitve, ki jih pristojna komisija ocenjuje in točkuje. Na razpisu je zmagala zadruga podjetij z družbo PITTINI iz Doline na čelu.

Izvajalec je bil uveden v delo takoj po podpisu pogodbe 5. decembra 2011. V teku del prve faze je bil izbran izvajalec del druge faze, in sicer podjetje CERBONE iz Doline, ki je neposredno po zaključku prve faze pričel z deli. Pomembno vlogo je pri teh delih opravil tudi podizvajalec podjetje Eletric Rebula Albert iz Šempolaja, ki je bil zadolžen za dela, vezana na električne instalacije. Vsa dela so bila zaključena v predvidenih rokih. Za nekatera zaključna dela so poskrbeli tudi občinski delavci.

Z ureditvijo večnamenskega centra France Prešeren v Boljuncu je bil v verigo predvidenih infrastrukturnih pobud projekta KRAS-CARSO tako vpet še eden izmed dvanajstih členov, kar pomeni še korak bližje enemu izmed zastavljenih ciljev projekta - okrepitev mreže čezmejno povezanih visokokvalitetnih elementov kraškega prostora z namenom ovrednotenja teritorija za njegovo trajnostno koriščenje.

alt

 

 

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."